Cristina-Ancuța POCORA

Concluziile controlului MMFPSPV desfăşurat în judeţul Prahova în 15-16 mai 2013

17 May 2013 ·

În cazul situației create la Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap din județul Prahova și semnalate de mass-media în această săptămână, ministrul muncii, Mariana Câmpeanu, a dispus un control la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova.

 

În urma verificărilor, reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice au identificat următoarele probleme cu privire la modul de organizare a activităţii de evaluare complexă, în vederea încadrării în grad şi tip de handicap la DGASPC Prahova:    

1. Actuala componenta a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap din județul Prahova a fost stabilită de Consiliul Judeţean Prahova, fără avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

2. Nu se respectă procedura de evaluare complexă conform legislaţiei în vigoare, în sensul că persoana adultă este evaluată de către membrii comisiei de evaluare și nu de către specialiștii serviciului de evaluare complexă, singura structură cu atribuţii în acest sens. Comisia de evaluare are rol administrativ şi încadrează în grad de handicap pe baza propunerilor serviciului de evaluare complexă, cuprinse în raportul de evaluare.

 

3. În cazul persoanelor nedeplasabile, angajaţii serviciului de evaluare complexă nu se deplasează la domiciliul persoanei, astfel că evaluarea se face doar în baza documentelor existente la dosar fără a se face o evaluare cuprinzatoare  a nevoilor persoanei.

 

4. Nerespectarea prevederilor art. 87 alin 11 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu puteau urma programe de recuperare ar fi trebuit să primească certificat cu termen de valabilitate permanent.

 

5. Organizarea defectuoasă a activităţii de evaluare – nu se asigură o  programare riguroasă într-un interval orar bine stabilit, pentru a evita aşteptarea nejustificat de mare ca timp. Management defectuos al programului de lucru, atât al serviciului de evaluare complexă, cât şi al comisiei de evaluare; în intervalul orar 7.30 – 9.30 se eliberează cca. 100-120 bonuri de ordine, iar evaluarea tuturor acestor persoane se desfăşoară până la ora 14.30 – 15.00, timp insuficient pentru realizarea evaluării complexe (medicală, psihologică şi socială).

 

Măsurile propuse de echipa de control a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, înurma constatării neconformităţilor faţă de prevederile legislaţiei din domeniul asistenţei sociale, sunt următoarele:  

 

1. Respectarea prevederilor art. 85 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi obţinerea avizului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru componenţa nominală a comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Termen de realizare: 7 zile

Persoana responsabilă: Consiliul Judeţean Prahova 

 

2. Respectarea imediată a prevederilor legale aflate în vigoare, în ceea ce priveşte realizarea evaluării complexe, în conformitate cu art. 6 din Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi art. 5 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

Termen de realizare: 1 zi

Persoana responsabilă: conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova

 

3. Crearea unor echipe mobile care să realizeze evaluarea complexă a persoanei solicitante, la domiciliul acesteia, în situaţia în care aceasta este nedeplasabilă, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (9) din Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi art. 5 alin. (2) pct. a) din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

Termen de realizare: 5 zile

Persoana responsabilă: conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova 

 

4. Suplimentarea numărului specialiştilor din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, având în vedere numărul mare de persoane care solicită evaluarea în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.

Termen de realizare: cu respectarea prevederilor legale

Persoana responsabilă: conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova şi Consiliul Judeţean Prahova 

 

 

5. Modificarea procedurii operaţionale de elaborare a raportului de reevaluare complexă, în sensul respectării atribuţiei Serviciului de Evaluare Complexă de evaluare a persoanei la domiciliul acesteia sau la sediul instituției, după caz.

Termen de realizare: 10 zile

Persoana responsabilă: conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova

 

6. Modificarea tipizatului de convocare a persoanei adulte în vederea evaluării, astfel încât să fie respectate prevederile legale aflate în vigoare, conform cărora evaluarea complexă este realizată de specialiştii Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Termen de realizare: 1 zi

Persoana responsabilă: Conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova şi şeful Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

 

7. Selectarea cu mai  multă rigurozitate a dosarelor propuse spre reevaluare, pentru cazurile al căror diagnostic nu prezintă reversibilitate, reducând astfel numărul persoanelor reevaluate zilnic.

Termen de realizare: cu respectarea prevederilor legale.

Persoana responsabilă: D.G.A.S.P.C. Prahova

 

8. În cazul persoanelor a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau anatomice într-un stadiu ireversibil, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap permanent, fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluări periodice.

Termen de realizare: imediat

Persoana responsabilă: conducerea D.G.A.S.P.C. Prahova 

 

9. Consiliul Județean Prahova va identifica persoanele vinovate și va dispune măsuri de sancționare și reorganizare a activităţii D.G.A.S.P.C. Prahova.    

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a dispus extinderea controlului la nivelul tuturor județelor, pentru identificarea tuturor disfuncționalităților din sistemul de evaluare a gradului de handicap, iar rezultatele vor fi făcute publice în cel mai scurt timp posibil.

 

Specialiștii ministerului lucrează în prezent la o reformă profundă a sistemului de protecție a persoanelor cu handicap. Din analiza situaţiei actuale, reies câteva concluzii care scot în evidenţă nevoia şi urgenţa intervenţiei pentrumodernizarea sistemului de evaluare:

 

1.      sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap se bazează, în prezent, pe politici cu caracter reparatoriu care au încurajat protecţia pasivă, iar sistemul de evaluare a fost reglementat abia în anul 2006. Criteriile medicale au constituit elementul de referinţă, iar medicul de expertiză a fost mereu prezent în cadrul comisiei de evaluare, chiar dacă aceasta şi-a schimbat componenţa în nenumărate rânduri.

 

2.      cadrul legislativ specific a dezvoltat rolul şi atribuţiile structurilor implicate însă personalul implicat în evaluare nu a beneficiat de programe de instruire, de informaţii şi exemple de bună practică din alte ţări, având reper criteriile medicale şi bazându-se pe activitatea medicului de expertiză.

 

3.       existenţa a două sisteme de evaluare, în mod deosebit pentru persoanele aflate la vârsta activă de muncă (comisiile de expertiză a capacităţii de muncă), creează confuzii şi suprapuneri inerente, accentuează birocraţia şi fac posibile eroarea umană şi fraudarea;

 

4.      erorile și suspiciunile de fraudă identificate cu privire la documentele medicale au condus la reevaluări, care au generat supraîncărcarea activității de evaluare;

 

5.      persoanele cu invaliditate și persoanele cu dizabilități nu beneficiază de servicii sociale similare destinate îngrijirii/recuperării/integrării;

 

6.      inexistenţa unui sistem informatic unitar la nivel national, apt să ofere informațiile necesare atât dezvoltării coerente și echitabile la nivel național a serviciilor sociale, cât și realizării de analize și studii de impact.

Raspunde